Факультет музичного мистецтва

Наші публікації

БРОЯКО НАДІЯ БОГДАНІВНА

кандидат мистецтвознавства, професор, Заслужений діяч мистецтв України

 

1. Брояко Н. Б. Методика навчання гри на бандурі: навчальний посібник / Надія Брояко. – К., 2007. – 230 с.

 

2. Брояко Н.Б. Проблеми сучасного бандурного мистецтва у контексті формування української духовності / Надія Брояко. // Духовна культура як домінанта українського життєтворення: Зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ, 2007. – С. 5-9.

 

3. Брояко Н. Б. Еволюція постановки і техніки гри бандуриста / Надія Брояко. // Кобзарство в контексті становлення української професійної музичної культури: Зб. матеріалів Міжнародної наук.-практ. конф., – Київ, 2008. – С. 32 - 36.

 

4. Брояко Н. Б. Основи сучасної постановки виконавського апарата бандуриста / Надія Брояко. / Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В.Гнатюка: Серія «Мистецтвознавство». – Тернопіль, 2008, № 9. – С.  51 - 60.

 

5. Брояко Н. Б. Особливості бандурної артикуляції / Надія Брояко. / Науковий вісник Національної музичної академії України. Серія «Мистецтвознавство». – Київ, 2009, № 7. – С.  55 - 67.

 

6. Брояко Н. Б. Специфіка артикуляційних засобів бандуриста / Надія Брояко. / Науковий вісник національної музичної академії України ім. П.І.Чайковського. Вип. 14. – К.: НМАУ, 2009. - С. 219 - 226.

 

7.  Брояко Н.Б. Психолого-педагогічні особливості навчання грі на бандурі на початковому етапі // Український вимір. Міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори. – Чернігів, 2011 (за матеріалами  УІІ-ої Міжнародної українсько - канадської наукової конференції «Українство у світі: Україна є там, де живуть українці», вересень 2011). – С. 118-122.

 

8. Брояко Н.Б. Бандурне мистецтво на зламі тисячоліть: надбання, сучасні тенденції розвитку, мистецькі пошуки» // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Народознавчі студії пам’яті В.Т. Скуратівського», Київ, 20 жовтня 2011. – К., 2011. – С. 29 – 33.

 

9. Брояко Н.Б. Теоретичні аспекти виконавської майстерності бандуриста: Монографія / Надія Брояко. – Івано-Франківськ, 1998. – 320 с.

 

10. Брояко Н.Б. Художній образ та його творення в сучасному бандурному виконавстві / Надія Брояко // Розвиток та популяризація бандурного мистецтва: Матеріали науково-практичної конференції, 1 квітня 2012 р. – Чернігів, 2012. – С. 17-19.

 

11. Брояко Н.Б. До проблеми культури звуку на бандурі // Наукові записки. Серія: Мистецтвознавство. -  Тернопіль: Тернопільський державний педагогічних університет імені Володимира Гнатюка. – №2 (7), 2001 – С.47-52

 

12. Брояко Н.Б. Кобзарська практика Г.Хоткевича на Галичині 1907-1912 рр.: Народознавчі зошити// ІН    НАНУ №1-2. – Львів, 2004. – С.5-13

 

13. Брояко Н.Б. Бандурні штрихи як засіб музичного інтонування  // Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник. Випуск 2. Одеса: Астропринт. – 2001., С.223-234

 

14. Брояко Н.Б. Еволюція традиційних способів звуковидобування у сучасному бандурному виконавстві  // Збірник наукових статей НАН України. – Київ, 2002. – С.12-21

 

15. Брояко Н.Б. Фактор психологічної домінанти у бандурному виконавстві  // Збірник наукових праць. Вісник КНУКіМ №1. Серія „Мистецтвознавство”. – Київ, 1999. – С.65-75

 

16. Брояко Н.Б. Динаміка виконання як компонент формування художньої техніки бандуриста (музикознавчий аспект) // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В.Гнатюка №2: Серія „Мистецтвознавство”. – Тернопіль, 1999. – С.65-67

 

17. Брояко Н.Б. Ігрові прийоми виконавської майстерності бандуриста //  Збірник наукових праць. Вісник КНУКіМ №3. Серія „Мистецтвознавство”. – Київ, 2000. – С.20-30

 

ГРИЦА (ПОРІЦЬКА) СОФІЯ ЙОСИПІВНА

музикознавець, етномузиколог, доктор мистецтвознавства (1982), професор (1993), Член-кор. АМУ (2009), член АНМ (Асоціації Нова музика при «ЮНЕСКО»), ІМ8 (міжнар. музикознавчого товариства), Спілки композиторів України, у т.ч. – голова фольклорної комісії (1972), Всесоюзної фольклорної комісії Спілки композиторів СРСР (1972), провідний наук. співр. ІМФЕ ім. М. Т. Рильского НАН України (з 1957). Лауреат премій ім. Б. Астаф’єва (1991), ім. М. В. Лисенка (1999), ім. Ф. М. Колесси (1999).

 

 1. Філарет Михайлович Колесса – К. : Держ. вид-во образотворч. мистец. і муз. л-ри УРСР, 1962. – 111 с.
 2. Принципи класифікації і наукового видання української словесно-музичної творчості на сучасному етапі. – К., 1968.
 3. Мелос української народної епіки / АН УРСР, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. –  К . : Наук. думка, 1979. – 245 с. : ноти.
 4. Украинская песенная эпика / АН УССР, ИИФЭ им. М. Т. Рыльского. – М. : Сов. композитор, 1990. – 261 с.
 5. Луна Чорнобиля : фольклорний репортаж з піснями : сценарій – К. , 1993. – 23 с.
 6. Українська художня культура : навч. посіб. для студ. вузів / С. Й. Грица, Н. М. Корнієнко, Т. В. Липова, І. Ф Ляшенко, О. С Найден  ; ред. І. Ф. Ляшенко. – К. : Либідь, 1996. – 415 с.
 7. Фольклор у просторі та часі : вибр. ст. / ред. О. С. Смоляк. – Т. : Астон, 2000. – 228 с.
 8. Трансмісія фольклорної традиції : етномузикологічні розвідки. – К. ; Т., 2002. – 234 с.
 9. Українська фольклористика XIX – початку XX століття і музичний фольклор : нарис / ІМФЕ НАН України. – К. ; Т. : АСТОН, 2007. – 152 с. : іл.
 10. Народная песня не стареет // Советская музыка. – 1976. – № 11.
 11. Категорія  парадигми   у   вивченні   варіаційної   специфіки   фольклору  // Народна творчість та етнографія. – 1979. – № 2. – С. 62.
 12. Опыт социологического исследования фольклора интегрированной среды   // Музыкальное искусство социалистического общества. – К., 1982. – С. 76–79.
 13. Парадигматическая природа фольклора и принципы идентификации вариантов // Народная песня. Проблемы изучения : сб. науч. тр. – Л., 1983. – С. 22–34.
 14. Функциональный многоуровневый анализ народного творчества // Методы изучения фольклора : сб. науч. тр. – Л., 1983. – С. 45–53.
 15. Одкровення [про Ніну Матвієнко] // Музика. – 1988. – № 3.
 16. З історії нотації  української  думової епіки // Народна творчість та   етнографія. – 1989. – № 1. – С. 17–25.
 17. Культурологічні спрямування в науковій діяльності Філарета Колесси // Слово і час. – 1991. – № 7. – С. 55–59.
 18. Народний професіоналізм // Мистецтво та етнос: культурологічний   аспект. – К., 1991. –  С. 5–35.
 19. Міграції фольклору (З приводу іммігрантських пісень з Канади) // Фольклор українців поза межами України : зб. наук. ст. – К., 1992. – С . 20.
 20. Парадигмальність фольклору, його просторові нашарування // Всеукраїнська наук.-творча конф. «Проблеми розвитку художньої культури» : тези доп. / М–во культури України, КДІК, Ф-т нар. худож. культури. – К., 1994. – С. 13–14.
 21. Музичний фольклор з Полісся у записах Ф. Колесси та К. Мошинського // Музичний фольклор з Полісся у записах Ф. Колесси та К. Мошинського. – К., 1995. – С. 3–24.
 22. Українські думи в міжетнічному діалозі // Родовід. – 1995. – № 11. – С. 68–81.
 23. Очима етномузиколога // Міжнародний музичний фестиваль «Київ Музик Фест». – К., 1999. – С. 72–74.
 24. Фольклор українців: українська пісенна епіка. Музичний фольклор. Народний інструментарій // Українці : іст.-етнограф. моногр. – К., 1999. – Кн. 2 : Опішне: українське народознавство. – С. 356–387.
 25. Форум україністів усього світу // Народна творчість та етнографія. – 1999. – №  5/6. – С. 39.
 26. Чиста нота високої музики : [про Л. В.Дичко] // Культура і життя. – 1999. –  № 38.
 27. Антиномія парадигми і жанру у фольклорі // Вісник  ДАКККіМ. – К., 2000. – С. 35–45.
 28. Каталог пісенних наративів // Народна творчість та етнографія. – 2000. – № 4. – С. 137.
 29. Музика язичництва і раннього християнства в Київській Русі // Сучасний стан українського мистецтвознавства та шляхи його подальшого розвитку : матеріали наук. конф. Академії мистецтв України. – К., 2000. – С. 87–88.
 30. Скорочення фольклорних середовищ – уніфікація фольклорних стилів // Міжнародна наук.-практ. конф. «Процес соціалізації у контексті традиційної народної культури» / Харків. обл. центр нар. творчості. – Х., 2000. – С. 20–22.
 31. Українське Різдво на компакт-диску // Урядовий кур’єр. – 2000. – 5 лют.
 32. Автентичний фольклор // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2001. – Т. 1. – С. 94.
 33. Кореспонденція мелосу духовних віршів, псалмів і дум в усному епічному виконавстві // IV Міжнародний конгрес україністів. – О. ; К., 2001. – Кн. 1 : Етнологія, фольклористика : доп. та повідомл. – С. 317–324.
 34. Відродження народнопісенних джерел // Трансмісія фольклорної традиції: етномузикологічні розвідки. – К. ; Т., 2002. – С. 198–205.
 35. Проблеми репрезентації фольклору на святі народної творчості // Трансмісія фольклорної традиції: етномузикологічні розвідки. – К. ; Т.,  2002. – С. 205–217.
 36. Український фольклор з погляду етногенезу // Матеріали до української етнології : зб. наук. пр. – К., 2002. – Вип. 2 (5). – С. 359–368.
 37. Фольклор і сучасний світ // Трансмісія фольклорної традиції: етномузикологічні розвідки. – К. ; Т., 2002. – С. 217–226.
 38. Фольклор і сучасність. Проблеми репрезентації фольклору на святі народної творчості // Трансмісія фольклорної традиції: етномузикологічні розвідки. – К. ; Т., 2002. – С. 205–217.
 39. Функція ритміки в пісенній парадигмі фольклору // Метроритм–1 / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – К., 2002. – С. 22–26.
 40. Знак і символ у працях О. Потебні // Вісник ДАКККіМ. – К., 2003. – № 1. – С. 48–55.
 41. На вшанування пам’яті композитора Василя Барвінського // Студії мистецтвознавчі. – 2003. – № 2. – С. 71–82.
 42. Усно-писемні традиції в українському епічному виконавстві // Мистецтвознавство, фольклористика та етнологія слов’янських народів :  XIII  Міжнародний з’їзд славістів, м. Любляна, Словенія. – К., 2003. – С. 64–88. 
 43. Леся Дичко: творче сходження // Леся Дичко. Літургії. Хорові твори. – К., 2004. – С. 5–9.
 44. Підготовка академічного видання найцінніших пам’яток українського  фольклору – народних  дум // Народна творчість та етнографія. – 2004. – № 6. – С. 28–37.
 45. Усно-писемні традиції у слов'янському епічному виконавстві // Студії мистецтвознавчі. – 2004. – № 4. – С. 17–25.
 46. Біблійні елементи в думах //  Народна   творчість   та   етнографія. – 2005. – № 5. – С. 19–31.
 47. Механізми вербально-музичної парадиґматики у фольклорі // Студії мистецтвознавчі. – 2005. – № 8. – С . 8–18.
 48. Механизмы словесно-музыкальной парадигматики в фольклоре // Первый всероссийский конгресс фольклористов : сб. докл. – М., 2006. – Т. 2. – С. 52–66.
 49. На вшанування пам’яті композитора В. Барвінського // Василь Барвінський у дослідженнях та матеріалах. – Дрогобич, 2008. – С. 230–244.
 50. Народна творчість та народознавство // Історія української культури. – К., 2008. – Т.1, ч.1, розд. 4. – С. 458–561.
 51. Спогади доктора мистецтвознавства, професора Грици Софії Йосипівни // Шестеренко І. Творчість Віталія Кирейка. – К., 2008. – С. 378–381.
 52. Библейные элементы в думах // Проблеми етномузикології. – 2009. – № 4. – С. 216–235.
 53. 53.           Думи в синтезі слова, музики, та виконавства // Українські народні думи. –К., 2009. – С. 33–118. 
 54. 54.           Парадигматичний аналіз думи «Про Олексія Поповича» // Студії мистецтвознавчі. – 2009. – № 2. – С. 112–118.
 55. Схождения и оппозиции в словесно-музыкальном фольклоре этнических пограничий // Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. – К., 2009. – Вип. 80 : Наука про музику сьогодні: проблеми і перспективи. – С. 337–359.
 56. Він жив своїм Богом і правдою // Спогади про Станіслава Людкевича. – Л., 2010. – С. 118–123.
 57. Рефлексії від музики та писань про музику Богдани Фільц // Музична україністика: сучасний вимір. – К., 2010. – Вип. 5. – С. 27–35. 
 58. «Дума про удову і трьох синів» від Георгія Ткаченка і два інтерв’ю з ним // Студії мистецтвознавчі. – 2011. – № 1. – С. 117–141.
 59. «… Її мистецький дух сильніший за обставини» // Музика. – 2011. – № 1/2. – С. 20–23.
 60. Листи Миколи Колесси з приводу видання спадщини його батька – Філарета Колесси // Народна творчість та етнологія. – 2011. – № 1. – С. 118–125.
 61. Листи Миколи Колесси з приводу видання спадщини його батька – Філарета колесси // Народна творчість та етнологія. – 2011. – № 2. – С. 37–47.
 62. Роль транслітерації в рецепції словесно-музичного фольклору у близько мовному середовищі // Народна творчість та етнографія. – № 1. – 2012. – С. 7–16.
 63. Упоряд.: Українські народні думи. – К., 2007. – 824 с. : 16 с. іл.
 64. Упоряд.: Колесса Ф. М. Музикознавчі праці / підгот. до друку, вступ. стаття і прим. С. Й. Грици. – К. : Наук. думка, 1970. – 592 с.
 65. Упоряд.: Музичний   фольклор   з   Полісся   у   записах   Ф. Колесси  та   К.  Мошинського / вступ. ст., прим., пер.  з  пол.  С.  Й . Грици. – К. : Муз. Україна, 1995. – 432 с.
 66. Уклад.: Трансформаційні процеси українського мистецького простору : робоча навч. прогр. для студ. напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво»  / М-во культури України, КНУКіМ. – К., 2012. – 36 с. *
 67. Ред.: Українські народні пісні з Лемківщини / зібрав О. М. Гижа. – К. : Муз. Україна, 1972. – 403 с.
 68. Рец. : Нові досягнення у фольклористиці // Укр. культура. – 1999. – № 6. – С. 31. – Рец. на кн.: Іваницький А. І. Українська музична фольклористика: методологія і методика : навч. посіб. – К., 1997. – 392 с.
 69. Рец.: Каталог пісенних наративів // Народна творчість та етнографія. – 2000. – № 4. – С. 137. – Рец. на кн.: Sona Burlasova. Katalog slovenskych narativnyh piesni. Typenindex Slovaki soher Erzahllieder. Svazek 1–3. – Bratislava, 1998. – 682 s.
 70. Рец.: Українські пісні на Кубані // Народна творчість та етнографія. – 2007. – № 5. – С. 82–87. – Рец. на моногр.: Супрун Н. Українці Кубані та їхні пісні. – К. : Муз. Україна, 2005. – 771 с.

 

***

 1. Грица Софія Йосипівна // Митці України : енцикл. довід. – К., 1992. – С. 188.
 2. Грица Софія Йосипівна // Мистецтво України : біогр. довід. – К., 1997. – С. 178.
 3. С. Й. Грица : бібліогр. покажч. наук. пр. / НАН України, ІМФЕ ім.               М. Т. Рильського / відп. ред. Г. А. Скрипник, упоряд. Л. Л. Юзефчик. – К., 2002. – 62 c.
 4. Парадигматика фольклору: ювіл. зб. з нагоди 70-річчя від дня народження д-ра мистецтвознав., проф. С. Й. Грици. – К. ; Т. : Астон, 2002. – 179 с.
 5. Мацієвський І. До внеску Софії Грици в українське етномузикознавство // Парадигматика фольклору. – К. ; Т., 2002.
 6. Хай М. Софія Грица – теоретик і дослідник української музично-пісенної епіки // Парадигматика фольклору. – К. ; Т., 2002.
 7. Грица Софія Йосипівна // Муха А. Композитори України та української діаспори : довідник.  К., 2004. – С. 78.
 8. Богданова О. Книги – її життя // Музика. – 2005. – № 6.
 9. 79.           Руда Т. До проблеми формування шкіл у гуманітарних науках: досвід      С. Грици / Т. Руда, Н. Широкова // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : зб. наук. пр. / ІМФЕ ім.                              М. Т. Рильського НАН України. – К., 2007. – Вип. 7. – С. 180–186.
 10. Хай М. Настільна книжка фольклориста // Народна творчість та етнографія. – 2008. – № 5. – С. 120–122. – Рец. на кн.: С. Й. Грица. Українська фольклористика ХІХ – початку ХХ століття і музичний фольклор. – К. ; Т., 2007.
 11. 81.           Корній Л. Феноменальне видання дум // Народна творчість та етнографія. – 2008. – № 3. – С. 101–102.
 12. Руда Т. Етномузикознавча школа Софії Грици / Т. Руда, Н. Широкова // Народна творчість та етнографія. – 2008. – №  3. – С. 8–15.
 13. Грица Софія Йосипівна [Електронний ресурс] // НСКУ. – Режим доступу: http://www.composersukraine.org/index.php?id=1181. – Назва з екрана.

 

 

ІВАНИЦЬКИЙ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

фольклорист-музикознавець, доктор мистецтвознавства (1991), професор (1992), провідний наук. співробітник ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, член НСКУ, член-кор. НАН України (2012), професор кафедри фольклору, народнопісенного і хорового мистецтва КНУКіМ, Лауреат премії НАН України імені академіка Філарета Колесси (2009).

 

 1. Композиционные особенности взаимодействия слова и музыки в украинской народной песне : автореф. дис. на соиск. ученой степ. канд. искусствоведения : [спец.] 17.00.02 /  науч. рук. С. И. Грица ; офиц. оппоненты: Н. М. Гордийчук, Н. А. Герасимова-Персидская ; ИМФЭ им. М. Ф. Рыльского, Ин-т искусствоведения, этнографии  и фольклора АН Белорусской ССР. – К., 1972. – 24 с.
 2. Українська народна музична творчість : посіб. для вищ. та серед. учб. закл.  – К. : Муз. Україна, 1990. – 334 с. : ноти.
 3. Українська музична фольклористика: методологія і методика : навч. посіб. – К. : Заповіт, 1997. – 391 с. : іл., ноти. – (Трансформація гуманітарної освіти в Україні).
 4. Українська народна музична творчість : навч. посіб. / під ред. М.М. Поплавського ; М-во культури і мистецтв України, КНУКіМ. – 2-ге вид., доопрац. – К. : Муз. Україна, 1999. – 222 с. : ноти.
 5. Софія Йосипівна Грица : творч. портр. / НАН України, ІМФЕ ім.           М.Т. Рильського. – К. ; Т. : Астон, 2002. .– 43 с. : іл.
 6. Основи логіки музичної форми (проблеми походження музики) : навч.  посіб. – К. : Альтерпрес, 2003. – 180 с. : 40 нот. прикл., схеми.
 7. Український музичний фольклор : підруч. для вищ. учб. закл. – Вінниця : Нова книга, 2004. – 320 с.
 8. Iсторична Хотинщина: Музично-етнографічне дослідження : зб. фольклору. – Вінниця : Нова книга, 2007. – 576 с. : ноти,  фото.
 9. Хрестоматія з українського музичного фольклору ( з поясненнями та коментарями ) : навч. посіб. для вищ. навч. закл. культури і мистецтв І–ІV рівнів акредитації /  М-во культури і туризму України, НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – К. : Нова книга, 2008. – 519 с. : муз. пр.
 10. Історичний синтаксис фольклору. Проблеми походження,  хронологізації та декодування народної музики. – Вінниця : Нова книга, 2009. – 404 с.
 11. Український обрядовий фольклор західних земель : регіон. муз. антол. – Вінниця, 2012. – 620 с .
 12. Слово і наспів у фольклорі / А. Іваницький, О. Правдюк, С. Грица // Народна творчість та етнографія. – 1969. – № 4. – С. 15–21.
 13. Два побутові хори М. Леонтовича // Народна творчість та етнографія. – 1970. – № 4. – С. 45–48.
  1. Про функції неповнозначних слів в українському музичному фольклорі // Народна творчість та етнографія. – 1971. – № 3. – С. 47–53.
  2. Типи ритмічного розвитку в українських народних піснях // Народна творчість та етнографія.  – 1972. – № 2. – С. 62–66.
  3. Мелодичний розспів в українських народних піснях // Українське музикознавство : наук.-метод. міжвід. щоріч. – К. : Муз. Україна, 1973. – Вип. 8. – С. 146–156.
  4. Музичний склад чумацьких пісень // Чумацькі пісні. – К., 1976. – С. 46–57.
  5. Жанрові особливості обрядових пісень в обробці М. Леонтовича // Творчість М. Леонтовича : зб. ст. – К., 1977. – С. 152–176.
  6. Типологическая характеристика некоторых принципов формообразования в украинском фольклоре // Музыкальная фольклористика. – М., 1978. – Вып. 2. – С. 90–116.
  7. Климент Васильович Квітка // Українське музикознавство : наук.-метод. міжвід. щоріч. – К., 1980. – Вип. 15. – С. 22–41.
  8. Музика українського весілля // Весільні   пісні : у 2 кн. – К.,  1982 . – Кн. 1. – С. 54–70.
  9. Пісня й біополе («Очищення душі» у сільському БК) : [про                     А. Л. Карпуна] // Культура і життя. – 1982. – 18 лип.
  10. Варіанти сучасної пісні «Удень я працюю» в різних регіонах України // Народна творчість та етнографія. – 1983. – № 2. – С. 30–35.
  11. Традиційний фольклор і музичне оформлення радянських обрядів // Культурно-освітня робота : респ. міжвід. зб. – К., 1984. – № 9. – С. 84–90.
  12. Експедиції на Північну Бессарабію // II конференція досліджень народної музики Червоноруських земель. – Л., 1991. – С. 15–19.
  13. Слідами записів М. Лисенка – С. Венгрженовського // III конференція досліджень народної музики Червоноруських земель. – Л., 1992. – С. 101–102.
  14. Проблеми сучасного народознавства  // Художня культура та проблеми підготовки професійних кадрів в умовах українського духовного відродження : тези доп. наук.-творч. конф. проф.-виклад. складу ф-ту народ. худож. творч. / М-во культури України, КДІК. – К.,  1993. – С. 14–15.
  15. Текстологічні засади перевидання музично-фольклористичної спадщини // IV конференція досліджень народної музики Червоноруських земель. – Л., 1993. – С. 84–85.
  16. Фольклор: предмет і стан традиції  // Матеріали ІІ Всеукраїнського наук.-практ. семінару викладачів музичного фольклору / М-во культури України, КДІК, ІПКПК. – К., 1993. – С. 3–11.
  17. Потреби і завдання народознавчої освіти на факультеті НХТ // Всеукраїнська наук.-творча конф. «Проблеми розвитку художньої культури» : тези доп. / М-во культури України, КДІК, Ф-т народ. худож. культури. – К., 1994 . – С. 17–18.
  18. Хронологізація фольклору: проблематика і перспективи // Збірник наук. праць / М-во культури України, КДІК. – К., 1994. – Вип. 1. – С. 75–89.
  19. Етюд з дешифрування фольклору: логічні основи музики  // Збірник наук. та наук.-метод. праць кафедри фольклору та етнографії / М-во культури України, КДІК, Каф. фольклору та етнографії. – К., 1995. – С. 5–12.
  20. Про диференціальний принцип тактування  // Збірник наук. та наук.-метод. праць каф. фольклору та етнографії / М-во культури України, КДІК, Каф. фольклору та етнографії. – К., 1995. – С. 52–58.
  21. Радянська фольклористика чи радянський фольклоризм? /                            А. Іваницький, В. Пальоний // Родовід. – 1996.– Ч. 1 (13). – С. 25–30.
  22. Бандуристи діаспори: Григорій Китастий і Зіновій Штокалко // Українське кобзарство в музичному світі: традиції і сучасність : тези до наук.-практ. конф. – К., 1997. – С. 20–21.
  23. Скрипач из Бессарабии // Вопросы инструментоведения. – СПб., 1997. – Вип. 3. – С. 117–119.
  24. Фольклор: генетична та логіко-структурна інформація // Проблеми етномузикології : зб. наук. пр. – К., 1998. – Вип. 1. – С. 21–33.
  25. В. Л. Гошовський: яким я його знав // Народній пісні я життя своє присвятив : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті видатного укр. етномузиколога Володимира Гошовського. – Л., 2001. – С. 73–89.
  26. Музика на все життя. Таку долю собі обрав народний артист України Станіслав Павлюченко // Президентський вісник. – 2001. – 15 верес. – C. 21.
  27. Набуток  української  фольклористики  // Народна творчість та етнографія. – 2001. – № 4. – С. 116–117.
  28. Генезис двох типів весільних ладкань // Парадигматика фольклору :  ювіл. зб. з нагоди 70-річчя С. Й. Грици. – К. ; Т., 2002. – С. 36–47.
  29. Жанрові особливості обрядових пісень в обробці М. Леонтовича // Завальнюк А. Микола Леонтович : дослідження, документи, листи. – Вінниця, 2002. – С. 156–177.
  30. Софія Йосипівна Грица (Слово про вчителя) // Парадигматика фольклору : ювіл. зб. з нагоди 70-річчя С. Й. Грици. – К. ; Т., 2002. – С. 7–20.
  31. Ритмоструктурна типологія К. Квітки // Метроритм–1 : збірник. – К., 2002. – С. 26–28.
  32. Дещо про методологічну проблематику етномузикології // Матеріали до українського мистецтвознавства : (пам’яті академіка О. Г. Костюка) : зб. наук. пр. – К., 2003. – Вип. 2. – С. 282–288.
  33. До питання хронологізації народної музики // Матеріали до української етнології. – К., 2003. – Вип. 3 (6). – С. 152–161.
  34. Дослідниця   багатств   українських   народних   пісень   і   дум  : [про   Софію   Грицу] //  Народна  творчість та етнографія. – 2003. – № 1/2. – С. 35–38.
  35. Наукова конференція пам'яті Климента Квітки // Народна творчість та етнографія. – 2003. – № 5/6. – С. 112–114.
  36. Музично-етнографічні польові дослідження // Народна творчість та етнографія. – 2005. – № 4. – С. 9–12.
  37. Перевидання «Українських народних мелодій» К. Квітки: наукове значення і проблематика // Народна творчість та етнографія. – 2005. – № 6. – C. 4–17.
  38. Ритмологічні аспекти підготовки до перевидання поетичної частини збірника К. Квітки «Українські народні мелодії» // Метроритм–2 : збірник. – К., 2005. – С. 33–37. : ноти.
  39. Час у фольклорі // Пам’яті В. Гошовського : зб. ст. та матеріалів. – Л., 2006. – С. 151–154.
  40. Езотеризм обрядових наспівів // Етномузика–3 : зб. ст. та матеріалів на честь 60-річчя Б. Луканюка. – Л., 2007. – С. 28–42.
  41. Вітальне слово Софії Йосипівні Гриці (есе) // Студії мистецтвознавчі. – 2007. – № 4. – С. 111–113.
  42. Типологія купальської пісні «Гей, око лада» // Народна творчість та етнографія. – 2007. – № 6. – С. 4–11.
  43. Поетичний паралелізм з погляду еволюції мислення // Народна творчість та етнографія. – 2008. – №. 3. – С. 4–8.
  44. Римоструктурна типологія: генетичні підстави // Народна творчість та етнографія. – 2008. – №. 6. – С. 4–12.
  45. Переписка с Владимиром Гошовским // Проблеми етномузикології. –  2009. – № 4. – С. 290–303.
  46. Родильно-хрестинні пісні: типологічна дивергенція і завдання функційної реконструкції // Народна творчість та етнографія. – 2009. – № 2. – С. 47–55.
  47. Музика на все життя. Таку долю собі обрав народний артист України Станіслав Павлюченко // Павлюченко Станіслав Євстигнійович : біобібліогр. покажч. : до 75-річчя з дня народження / КНУКіМ. – К., 2012. – С. 16–18.
  48. Упоряд.: Чумацькі пісні / упоряд. О. І. Дей, А. Ю. Ясенчук,                        А. І. Іваницький  та ін. – К. : Наук. думка, 1976. – 44 с.
  49. Упоряд.: Весільні пісні : у 2 кн. Кн. 1. / упоряд., прим.                               М. М. Шубравської ; нот. матеріал упоряд. А. І. Іваницький. –  К.,  1982.
  50. Упоряд.: Квітка К. В. Вибрані статті : у 2 ч. Ч. 1 / Климент Васильович Квітка ; упоряд., передм. та приміт. А. І. Іваницького. – К., 1985. – 142 с.
  51. Упоряд.: Квітка К. В. Вибрані статті : у 2 ч. Ч. 2 / Климент Васильович Квітка ; упоряд. та комент. А. І. Іваницького. – К., 1986. – 152 с.
  52. Упоряд.: Балади. Кохання і дошлюбні взаємини / упоряд.: О. І. Дей,          А. Ю. Ясенчук (тексти), А. І. Іваницький (мелодії). – К., 1987. – 472 с.
  53. Упоряд.: Балади. Родинно-побутові стосунки / упоряд.: О. І. Дей,                     А. Ю. Ясенчук (тексти), А. І. Іваницький (мелодії). – К., 1988. – 528 с.
  54. Уклад.: Чумацькі пісні : пісенник. – К. : Муз. Україна, 1989. – 248 c.
  55. Упоряд.: Листування Климента Квітки і Філарета Колесси / упоряд.        Р. Залєська, вступ. ст., примітки А. Іваницького // Записки Наукового товариства ім. Т. Шевченка. – Л., 1992. – Т. 223. – С. 309–416.
  56. Упоряд.: Матеріали ІІ Всеукраїнського науково–практичного семінару викладачів музичного фольклору / упоряд. та ред. А. Іваницький, Р. Гусак ; М-во культури України, КДІК, Ін-т підвищення кваліфікації працівників культури. – К., 1993 . – 164 с.
  57. Уклад.: Збірник наукових та науково-методичних праць кафедри фольклору та етнографії / М-во культури України, КДІК, Каф. фольклору та етнографії . – К., 1995. – 146 с.
  58. Уклад.: Методика викладання фахових дисциплін : прогр. для студ. спец. 7.02.02.05 «Музичне мистецтво» спеціалізації «Музичний фольклор» / М-во культури і мистецтв України, КНУКіМ, Ф-т муз. мистец., Каф. фольклору і теорії музики. – К., 2000. – 14 с.
  59. Уклад.: Музичний фольклор : прогр. для студ. спец. 7.02.02.05 «Музичний фольклор» / М-во культури і мистецтв України, КНУКіМ, Академія муз. мистец., Каф. фольклору і теорії музики. – К., 2000. – 20 с.
  60. Уклад.:   Музичний фольклор : робоча прогр. для студ. спец. 7.02.02.05 «Музичне мистецтво» спеціалізації «Музичний фольклор» / М-во культури і мистецтв України, КНУКіМ, Ф-т муз. мистец., Каф. фольклору і теорії музики. – К., 2000. – 15 с.
  61. Уклад.: Фольклористика. Методологія і методика : прогр. для студ. спец. 7.02.02.05 «Музичне мистецтво» спеціалізації «Музичний фольклор» / М-во культури і мистецтв України, КНУКіМ, Ф-т муз. мистецтва, Каф. фольклору і теорії музики. – К., 2000. – 13 с.
  62. Уклад.: Фольклористика. Методологія і методика : робоча прогр. для студ. спец. 7.02.02.05 «Музичне мистецтво» спеціалізації «Музичний фольклор» / М-во культури і мистецтв України, КНУКіМ, Ф-т муз. мистец., Каф. фольклору і теорії музики. – К., 2000. – 14 с.
  63. Уклад.: Квітка К. Українські народні мелодії : у 2 ч. Ч. 1 : збірник. – К. : ПоліграфКонсалтинг, 2005. – 480 с. : ноти.
  64. Уклад.:   Квітка К. Українські народні мелодії : у 2 ч. Ч. 2 : коментар. – К. : ПоліграфКонсалтинг, 2005. – С. 383. : ноти, фото.
  65. Уклад.:   Актуальні проблеми музикознавства : робоча навч. прогр. для студ. напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» / М-во культури України, КНУКіМ. – К., 2012. – 38 с. *
  66. Уклад.:   Методика викладання фаху : робоча навч. прогр. для студ. напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» / уклад.:                        В. В. Сінельнікова, А. І. Іваницький ; М-во культури України, КНУКіМ. – К., 2012. – 32 с. *
  67. Уклад.:   Музичний фольклор : робоча навч. прогр. для студ. напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» / М-во культури України, КНУКіМ. – К., 2012. – 30 с.*
  68. Уклад.: Фольклористика (методика і методологія) : робоча навч. прогр. для студ. напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» / М-во культури України, КНУКіМ. – К., 2012. – 32 с. *
  69. Ред.: Пальоний В. І. Історія української музичної фольклористики (1960–90-ті роки) : навч. посіб. / КДІК. – К., 1997. – 57 с.
  70. Ред.: Сторожук А. Климент Квітка (людина–педагог–вчений) / КДУКіМ. – К. : Фенікс, 1998. – 100 с.
  71. Рец.: Думки про всезагальну історію мистецтва, і не тільки: що було, що є, що буде (рецензія-есе) // Сергій Данилович Безклубенко : біобібліогр. покажч. : до 80-річчя від дня народження / КНУКіМ. – К., 2012. – С. 134–141.
  72. Рец.: «Українські пісні Закарпаття» Володимира Гошовського: перевидання // Народна творчість та етнографія. – 2005. – № 5. – 112–114.
  73. Рец.: Народні пісні Волині. Фонографічні записи 1936–1937 рр. // Етномузика–3 : збірка ст. та матеріалів на честь 60-річчя Б. Луканюка. – Л., 2007. – С. 187–189.

 

***

 1. Єфремова Л. Перший посібник з українського музичного фольклору // Народна творчість та етнографія. –  1992. – № 4. – С. 86–87. – Рец. на кн.: Українська народна музична творчість : посіб. для вищ. та серед. навч. закл. – К., 1990. – 335 с.
 2. Іваницький Анатолій Іванович // Мистецтво України : біогр. довід. – К., 1997. – С.  270.
 3. Бріцина О.  З музичного життя історичної Хотинщини // Народна творчість та етнографія. – 2007. – № 6. – С. 108–110. – Рец. на кн.: Історична Хотинщина. Музично-етнографічне дослідження : зб. фольклору. – Вінниця, 2007. – 576 с.
 4. Лісецький С. Рецензія на «Хрестоматію з українського музичного фольклору» А. Іваницького  // Народна творчість та етнографія. – 2009. – № 4/5. – С. 139–140. –  Рец. на кн.: Хрестоматія з українського музичного фольклору (з поясненнями та коментаріями) : навч. посіб. для вищ. навч. закл. культури і мистецтв І–ІV рівнів акредитації. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 520 с.
 5. Ткач. М. Музика мови і мова музики // Сіверянський літопис. – 2011. – № 5. – С. 132–148. – Рец. на кн.: Історичний синтаксис фольклору. Проблеми походження, хронологізації та декодування народної музики. – Вінниця, 2009. – 404 с.

Див № 68.

м. Київ, вул. Чигоріна, 20, ауд. 48, Телефон: (044) 284-51-49 (деканат), Електронна пошта: 5292485@rambler.ru