Професійно-практична підготовка студентів

є невід’ємною частиною навчальної роботи і здійснюється з метою набуття студентами професійних навиків в реальних виробничих умовах. Вона покликана підготувати майбутніх спеціалістів - музикантів до реальної практичної роботи, забезпечити належний рівень їхньої фахової підготовки. Лабораторія професійної практичної підготовки є структурним навчально-практичним підрозділом факультету музичного мистецтва, що організовує і проводить ознайомлення студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр» і «Магістр» спеціальності 025 «Музичне мистецтво» зі специфікою майбутнього фаху за освітніми програмами: «Диригентсько-хорове мистецтво (академічне)», «Диригентсько-хорове мистецтво (народне)», «Бандура та кобзарське мистецтво», «Музичний фольклор».

Практика є невід’ємною складовою процесу підготовки музикантів – бакалаврів і музикантів - магістрів у ЗВО і проводиться на оснащених відповідним чином базах навчальних закладів, а також на сучасних підприємствах і в організаціях різних галузей господарства, освіти, охорони здоров’я, культури, мистецтва і державного управління.

Професійно-практична підготовка дає змогу скоротити термін адаптації молодих фахівців після закінчення університету до сучасних умов діяльності у сфері музичного мистецтва.

Практика студентів у цілісному навчально-виховному процесі спрямована на:

  • оволодіння різноманітними видами професійної діяльності;
  • отримання особистого досвіду роботи у різних професійних ролях;
  • самовдосконалення у професійній майстерності.

Метою проходження практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці у галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у закладі вищої освіти, знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи у реальних економічних і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання і творчо їх застосовувати у практичній діяльності.

Лігус Валентин Олександрович

Завідувач лабораторії професійної практичної підготовки ФММ КНУКіМ.

InstagramFacebooke-mailORCIDGoogle ScholarScopus IDWeb of Science

Заслужений артист України, доцент з/н. Закінчив Київську консерваторію (1991) та асистентуру-стажування при ній (1996). Дипломант Міжнародного конкурсу баяністів та акордеоністів (м. Андрезьє-Бутеон, Франція, 1991). 1992 - 2017 – артист, 1998 - 2017 – керівник, аранжувальник, звукорежисер ансамблю народної музики «Святовид» Зразково-показового оркестру ЗС України. У складі колективу гастролював в Австрії, Грузії, Іспанії, Італії, Нідерландах, Німеччині, Норвегії, Польщі, Франції, Швеції, Японії. В КНУКіМ працює з 2017 р., викладає дисципліни: «Диригування та читання партитур», «Музична акустика», «Ансамбль», керує магістерськими творчими проектами та професійно-практичною підготовкою здобувачів вищої освіти в рамках ознайомчої, навчальної, виробничої та переддипломної практики.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЛАБОРАТОРІЇ:

відбір і підготовка баз для повноцінного проходження практик студентами факультету музичного мистецтва;

збір інформації, стосовно вивчення баз практик для професійно-практичної підготовки студентів, проведення аналізу і теоретичного узагальнення отриманих даних;

укладення угод з закладами музичного мистецтва і народної художньої творчості на предмет проведення практики студентів;

контроль за виконанням програм практик студентами та своєчасного представлення студентом звіту про проходження практики;

висвітлення організації професійно-практичної підготовки студентів факультету у засобах масової інформації;

створення студентських гуртків, секцій тощо, зорієнтованих на розширення практичних навиків, діючих у межах Статуту університету і напрямів роботи лабораторії;

створення умов для отримання першого робочого місця випускниками навчальних закладів, впровадження системи наставництва.

Головна мета діяльності лабораторії

підготовка високопрофесійних кадрів, яка реалізується вдалим поєднанням теоретичних знань з практичними навичками. Лабораторія професійної практичної підготовки факультету музичного мистецтва створює необхідні умови для удосконалення рівня загальної, теоретичної і практичної підготовки майбутніх фахівців, отримання ними професійних навичок роботи в провідних закладах музичного мистецтва і народної художньої творчості.

Це допомагає студентам пізнати сучасні методи та форми організації праці у сфері їх майбутньої професійної діяльності, ознайомити із структурою підприємств, функціональними процесами та нормативно-правовою базою, що регулює їх діяльність.

Комплексний характер організації практики дає змогу молодим спеціалістам здобути навики прийняття самостійних рішень для подальшої роботи в обраній сфері діяльності.

Адреса: Україна, м. Київ, вул. Чигоріна, 20 (ауд.51)